Inner Banner

Former Defence Ministers of State

Sr. No Title From Date To Date
1 Shri Ajay Bhatt 08-07-2021 10-06-2024
2 Shri Shripad Yesso Naik 30-05-2019 08-07-2021
3 Dr.Shubhash Bhamre 05-07-2016 30-05-2019
4 Shri Rao Inderjit Singh 26-05-2014 05-07-2016
5 Shri Jitendra Singh 28-10-2012 26-05-2014
6 Shri M.M. Pallam Raju 28-05-2009 28-10-2012
7 Shri M.M. Pallam Raju 29-01-2006 22-05-2009
8 Shri B.K. Handique 30-11-2004 29-01-2006
9 Prof. O. Rajagopal 29-01-2003 22-05-2004
10 Shri Chaman Lal Gupta 01-07-2002 22-05-2004
11 Shri U.V. Krishnam Raju 23-07-2001 01-07-2002
12 Shri Harin Pathak 14-10-1999 14-11-2000
13 Shri B.S. Rawat 14-10-1999 22-11-1999
14 Shri N.V.N. Somu 05-07-1996 14-11-1997
15 Shri Mallikarjun 18-01-1993 16-05-1996
16 Shri S. Krishna Kumar 26-06-1991 18-01-1993
17 Shri Lalit Vijoy Singh 21-11-1990 21-06-1991
18 Dr. Raja Ramanna 20-01-1990 10-11-1990
19 Shri D.L. Baitha 04-07-1989 01-12-1989
20 Shri Chintamani Panigrahi 25-06-1988 04-07-1989