Former Raksha Rajya Mantri

S.No. Name From Date To Date
1 Dr.Shubhash Bhamre 05-07-2016 30-05-2019
2 Shri Rao Inderjit Singh 26-05-2014 05-07-2016
3 Shri Jitendra Singh 28-10-2012 26-05-2014
4 Shri M.M. Pallam Raju 28-05-2009 28-10-2012
5 Shri M.M. Pallam Raju 29-01-2006 22-05-2009
6 Shri B.K. Handique 30-11-2004 29-01-2006
7 Prof. O. Rajagopal 29-01-2003 22-05-2004
8 Shri Chaman Lal Gupta 01-07-2002 22-05-2004
9 Shri U.V. Krishnam Raju 23-07-2001 01-07-2002
10 Shri Harin Pathak 14-10-1999 14-11-2000
11 Shri B.S. Rawat 14-10-1999 22-11-1999
12 Shri N.V.N. Somu 05-07-1996 14-11-1997
13 Shri Mallikarjun 18-01-1993 16-05-1996
14 Shri S. Krishna Kumar 26-06-1991 18-01-1993
15 Shri Lalit Vijoy Singh 21-11-1990 21-06-1991
16 Dr. Raja Ramanna 20-01-1990 10-11-1990
17 Shri D.L. Baitha 04-07-1989 01-12-1989
18 Shri Chintamani Panigrahi 25-06-1988 04-07-1989
19 Shri Santosh Mohan Dev 14-02-1988 25-06-1988
20 Shri Shiv Raj V. Patil, MoS(DP&S) 22-10-1986 25-06-1988

Pages