Inner Banner

Former Raksha Mantri

Sr. No Name From Date To Date
1 SMT. NIRMALA SITHARAMAN 07.09.17 30.05.19
2 SHRI ARUN JAITLEY 13.03.17 06.09.17
3 SHRI MANOHAR PARRIKAR 09.11.14 13.03.17
4 SHRI ARUN JAITLEY 26.05.14 08.11.14
5 SHRI A.K. ANTONY 25.10.06 26.05.14
6 SHRI PRANAB MUKHERJEE 23.05.04 24.10.06
7 SHRI GEORGE FERNANDES 15.10.01 22.05.04
8 SHRI JASWANT SINGH 16.03.01 14.10.01
9 SHRI GEORGE FERNANDES 19.03.98 15.03.01
10 SHRI MULAYAM SINGH YADAV 01.06.96 19.03.98
11 SHRI PRAMOD MAHAJAN 17.05.96 31.05.96
12 SHRI P.V. NARASIMHA RAO (PM) 05.03.93 16.05.96
13 SHRI SHARAD PAWAR 26.06.91 05.03.93
14 SHRI P.V. NARASIMHA RAO (PM) 21.06.91 25.06.91
15 SHRI CHANDRA SHEKHAR (PM) 21.11.90 20.06.91
16 SHRI V.P.SINGH (PM) 06.12.89 10.11.90
17 SHRI K.C. PANT 18.04.87 03.12.89
18 SHRI V.P. SINGH 25.01.87 12.04.87
19 SHRI RAJIV GANDHI (PM) 25.09.85 24.01.87
20 SHRI P.V. NARASIMHA RAO 01.01.85 24.09.85