Former Raksha Rajya Mantri

S.No. Name From Date To Date
21 Shri Sukh Ram, MoS(DP&S) 25-09-1985 22-10-1986
22 Shri Arun Singh, MoS(R&D) 25-09-1985 18-07-1987
23 Shri K.P. Singh Deo 15-01-1982 31-12-1984
24 Shri Shiv Raj Patil 19-10-1980 13-01-1982
25 Shri CPN Singh 03-03-1980 19-10-1980
26 Shri Jagbir Singh 30-07-1979 14-01-1980
27 Shri Sher Singh 14-08-1977 13-03-1979

Pages