You are here: Home > ABOUT THE MINISTRY > FORMER RAKSHA MANTRI
Last updated on : 14/03/2017

FORMER RAKSHA MANTRI


INCUMBENCY CHART OF DEFENCE MINISTERS OF INDIA
1. SHRI BALDEV SINGH 15.08.47 15.05.52
2. SHRI N. GOPAL SWAMY AYANGAR 13.05.52 10.02.53
3. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 27.01.53 10.01.55
4. DR. KAILASH NATH KATJOO 10.01.55 30.01.57
5. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 30.01.57 17.04.57
6. SHRI V.K. KRISHAN MENON 17.04.57 01.11.62
7. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU (PM) 01.11.62 21.11.62
8. SHRI Y.B. CHAUHAN 21.11.62 13.11.66
9. SARDAR Y.B. SWARN SINGH 13.11.66 27.06.70
10. SHRI JAGJIVAN RAM 27.06.70 10.10.74
11. SARDAR SWARN SINGH 10.10.74 01.12.75
12. SMT. INDIRA GANDHI (PM) 01.12.75 21.12.75
13. SHRI BANSI LAL 21.12.75 24.03.77
14. SHRI JAGJIVAN RAM 28.03.77 27.07.79
15. SHRI C. SUBRAMANIYAM 30.07.70 14.01.80
16. SMT. INDIRA GANDHI (PM) 14.01.80 15.01.82
17. SHRI R. VENKETARAMAN 15.01.82 01.08.84
18. SHRI S.B. CHAUHAN 01.08.84 31.12.84
19. SHRI P.V. NARSIMHA RAO 01.01.85 24.09.85
20. SHRI RAJIV GANDHI (PM) 25.09.85 24.01.87
21. SHRIV.P. SINGH 15.01.87 12.04.87
22. SHRI K.C. PANT 18.04.87 03.12.89
23. SHRI V.P.SINGH (PM) 06.12.89 10.11.90
24. SHRI CHANDERSHEKHAR (PM) 21.11.90 20.06.91
25. SHRI P.V. NARSIMHA RAO (PM) 21.06.91 25.06.91
26. SHRI SARAD PA WAR 26.06.91 05.03.93
27. SHRI P.V. NARSIMHA RAO (PM) 05.03.93 16.05.96
28. SHRI PARMOD MAHAJAN 17.05.96 31.05.96
29. SHRI MULAYAM SINGH YADAV 01.06.96 19.03.98
30. SHRI GEORGE FERNANDES 19.03.98 15.03.01
31. SHRI JASWANT SINGH 16.03.01 14.10.01
32. SHRI GEORGE FERNANDES 15.10.01 22.05.04
33. SHRI PRANAB MUKHERJEE 23.05.04 24.10.06
34. SHRI A.K. ANTONY 25.10.06 26.05.14
35. SHRI ARUN JAITLEY 27.05.14 08.11.14
36. SHRI MANOHAR PARRIKAR 09.11.14 13.03.17