Former Raksha Mantri

S.No. Name From Date To Date
1 SHRI MANOHAR PARRIKAR 09.11.14 13.03.17
2 SHRI ARUN JAITLEY 27.05.14 08.11.14
3 SHRI A.K. ANTONY 25.10.06 26.05.14
4 SHRI PRANAB MUKHERJEE 23.05.04 24.10.06
5 SHRI GEORGE FERNANDES 15.10.01 22.05.04
6 SHRI JASWANT SINGH 16.03.01 14.10.01
7 SHRI GEORGE FERNANDES 19.03.98 15.03.01
8 SHRI MULAYAM SINGH YADAV 01.06.96 19.03.98
9 SHRI PARMOD MAHAJAN 17.05.96 31.05.96
10 SHRI P.V. NARSIMHA RAO (PM) 05.03.93 16.05.96
11 SHRI SARAD PA WAR 26.06.91 05.03.93
12 SHRI P.V. NARSIMHA RAO (PM) 21.06.91 25.06.91
13 SHRI CHANDERSHEKHAR (PM) 21.11.90 20.06.91
14 SHRI V.P.SINGH (PM) 06.12.89 10.11.90
15 SHRI K.C. PANT 18.04.87 03.12.89
16 SHRIV.P. SINGH 15.01.87 12.04.87
17 SHRI RAJIV GANDHI (PM) 25.09.85 24.01.87
18 SHRI P.V. NARSIMHA RAO 01.01.85 24.09.85
19 SHRI S.B. CHAUHAN 01.08.84 31.12.84
20 SHRI R. VENKETARAMAN 15.01.82 01.08.84

Pages